දැක්ම සහ මෙහෙවර


දැක්ම :

රාජ්‍ය අංශයේ ඉගෙනුම් හා සංවර්ධන ක්‍රියාවලියෙහි ආසියාවෙහි විශිෂ්ඨතම මධ්‍යස්ථානය බවට පත්වීම.


මෙහෙවර :

ඉගෙනුම් හා සංවර්ධනය, උපදේශන සේවා හා පර්යේෂණ මඟින් නිර්මාණශීලී, අනාගත දැක්මක් හා පුරවැසි කේන්ද්‍රගත රාජ්‍ය සේවාවක් සඳහා අඛණ්ඩව වැඩි දියුණු කිරීම් සඳහා පහසුකම් සැලසීම.

1982 SP
MPM Admission for New Intake 2020 - 2022
දවසේ කියමන “It is possible to fail in many ways.... while to succeed is possible only in one way. “ – Aristotle