අප ගැන

හැඳින්වීම

ශ්‍රී ලංකා සංවර්ධන පරිපාලන ආයතනය (SLIDA) යනු රාජ්‍ය පරිපාලන හා කළමණාකරණය පිළිබඳ දැනුම හා කුසලතා වර්ධනය කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම රාජ්‍ය අංශයේ පුහුණු ආයතනයයි. කළමනාකරණ පුහුණුවලට අමතරව කළමනාකරණ උපදේශන සේවා සැපයීම හා පර්යේෂණ කළමනාකරණයට අදාල සේවා සැපයීම මෙන්ම ආයතනික කළමනාකරණ ක්‍රමවේදයන් සමාලෝචනය හා වැඩිදියුණු කිරීම ද මෙම ආයතනයේ කාර්‍යභාරයට අයත් වේ. මෙය 1982 අංක 09 දරණ පාර්ලිමේන්තු පනත යටතේ පිහිටුවනු ලැබූ ආයතනයකි.

ආයතනයේ ප්‍රධාන අරමුණු වන්නේ

1.         පුහුණුව, දැනුම, කුසලතා සහ ආකල්ප තුලින් රාජ්‍ය නිලධාරීන් සංවර්ධනය කිරීම.

2.         කළමනාකරණ හා රාජ්‍ය පරිපාලන ක්ෂේත්‍රයේ පුහුණු පාඨමාලා සංවිධානය කිරීම සහ සම්මාන සහතික සහ ඩිප්ලෝමා සහතික පත්‍ර ප්‍රධානය කිරීම.

3.         රාජ්‍ය සේවයේ අධීක්ෂණ මට්ටමේ නිළධාරීන් පුහුණු කිරීම.

4.         රාජ්‍ය ආයතනවල ආයතනික කළමනාකරණ ක්‍රමවේදයන් සමාලෝචනය හා වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා සහය වීම.

5.         උපදේශන පැවරීම් හා පර්යේෂණ කටයුතු ආදිය සිදු කිරීම.

 

මෙම කාර්යයන් ඉටු කිරීම සඳහා කළමනාකරණය හා අදාල විවිධ ක්ෂේත්‍රවල විශේෂඥ කුසලතා සහ පුහුණුව සහිත කණ්ඩායමක් ආයතනය සතුව ඇත. එබැවින් ශ්‍රී ලංකා සංවර්ධන පරිපාලන ආයතනය පුහුණුව, කළමනාකරණ උපදේශන හා පර්යේෂණ කටයුතු පිළිබඳ සුවිශේෂී රාජ්‍ය ආයතනයකි.

ව්‍යුහය

පාලක සභාව යනු ආයතනයේ සියලු ප්‍රතිපත්තිමය තීරණ ගනු ලබන අග්‍රස්ථානයයි. අධ්‍යක්‍ෂ ජනරාල්වරයා අතිරේක අධ්‍යක්‍ෂ ජනරාල්වරු තිදෙනෙකුගේ සහය ඇතිව SLIDA විධායක අංශය සැකසී ඇත. අතිරේක අධ්‍යක්‍ෂ ජනරාල්වරු පහත දැක්වෙන ක්‍ෂෙත්‍ර පිළිබඳ ඍජු වගකීම දරයි.

1.         පුහුණු, පර්යේෂණ සහ උපදේශන සේවා.

2.         පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යයන.

3.         ආයතනික කටයුතු.

විෂය පිළිබඳ විශේෂඥතාවයන්ගෙන් යුත් විශේෂඥයන් මධ්‍යස්ථාන වලට වෙන් කර ඇති අතර එක් එක් මධ්‍යස්ථාන ප්‍රධානියෙකු යටතේ පුහුණු වැඩසටහන්, කළමනාකරණ උපදේශන හෝ පර්යේෂණ අධ්‍යයනයන් සිදු කෙරේ.  අවශ්‍ය කරන කාර්යයන් ඉටු කිරීම සඳහා අදාළ විශේෂඥයන් ඒ ඒ මධ්‍යස්ථාන වලින් තෝරාගනු ලබයි. මීට අමතරව වෘත්තීය නිපුණතාවයන් සහ විෂයයන් පිළිබඳ විශේෂඥයන් ලෙස බාහිර සම්පත්දායකයින්ගේ සේවාවන් ද ලබා ගනී.