භාෂා මධ්‍යස්ථානය

සාමාන්‍ය භාෂා පාඨමාලා, ප්‍රවීණතාවය පදනම් කරගත් පාඨමාලා සහ සිංහල, දෙමළ සහ ඉංග්‍රීසි භාෂා පිළිබඳ වෘත්තීය කුසලතා සංවර්ධන පාඨමාලා ඇතුළු ගුණාත්මක වැඩසටහන් රැසක් මෙම මධ්‍යස්ථානය මගින් සපයයි.

ශ්‍රී ලංකා සංවර්ධන පරිපාලන ආයතනය රාජ්‍ය අංශයේ කළමනාකරණ නිලධාරීන් සඳහා ඉංග්‍රීසි භාෂා පාඨමාලා පැවැත්වීම 1980 මැද භාගයේ දී ආරම්භ කර ඇත. වර්තමානයේ භාෂා අධ්‍යයන මධ්‍යස්ථානය මඟින් කළමනාකරණ සහ කළමනාකාර නොවන මට්ටමේ නොවන නිලධාරීන්ගේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව වර්ධනය කිරීම සඳහා කෙටි කාලීන හා දීර්ඝ කාලීන පාඨමාලා රැසක් ලබා දෙයි. එසේම, රාජ්‍ය අංශයේ සේවා අවශ්‍යතාවයන් සැලකිල්ලට ගනිමින් දැනුම හා නිපුණතා සංවර්ධනය කිරීම සඳහා දීප ව්‍යාප්ත සේවාවන් සඳහා සිංහල හා දෙමළ භාෂා වැඩසටහන් සංවිධානය කිරීමද මධ්‍යස්ථානය මගින් ඉටු කෙරෙන තවත් කාර්‍යයකි. ජාතික භාෂා ප්‍රතිපත්තියේ වගකීම් හොඳින් ඉටු කිරීම සඳහා අවශ්‍ය නිපුණතා සංවර්ධනය මෙම වැඩසටහන් මගින් සලසනු ලැබේ.

මෙම මධ්‍යයස්ථානය මගින් වැඩසටහන් වර්ග පහක් පවත්වනු ලැබේ. ඒවා පහත දැක්වේ.

a) සාමාන්‍ය භාෂා වැඩසටහන්,

b) සියළුම සේවා සඳහා භාෂා වැඩසටහන්

c) උපලේඛන වැඩසටහන්