Examination Division Staff

rathnayae

Ms. R.M.A. Rathnayake

Assistant Director (Exam) (Acting)

Email: akalanka@slida.gov.lk/ exam@slida.gov.lk

 
Anuththara

Ms. Anuththara Gayathri

Programme Officer

Email: gayathri@slida.gov.lk

hasini

Ms. Hasini Madhushika

Management Assistant

Email: hasini@slida.gov.lk

hasini

Mr. W.K.Jayasundera

Management Assistant

Email: wkjayasundara@slida.gov.lk

Karunarathna

Ms. K.G.J.M. Karunarathna

Management Assistant

Email: jananik@slida.gov.lk

Botheju

Mrs. W.Y.I. Botheju

Management Assistant

Email: yunani@slida.gov.lk

Priyadarshani

Mrs. N. Priyadarshani

Management Assistant

Email: priyadarshani@slida.gov.lk