පර්යේෂණ, ප්‍රතිපත්ති අධ්‍යයනය හා ප්‍රකාශන

 

ශ්‍රී ලංකා සංවර්ධන පරිපාලන ආයතනය විසින් පර්යේෂණ හා ප්‍රතිපත්ති අධ්‍යයන කටයුතු සිදු කිරීම හා මහජනතාවගේ ප්‍රයෝජනය සඳහා අදාල ප්‍රතිඵල ප්‍රකාශයට පත් කිරීමේ අවශ්‍යතාවය පිළිබඳව දැඩි ලෙස අවධානය යොමු කර ඇත.

මෙම ක්‍රියාකාරකම් සඳහා අවශ්‍ය සම්පත් අභ්‍යන්තරව උත්පාදනය කරගැනීම හෝ බාහිරින් ලබාගැනීම හෝ ‍ පුද්ගලික අංශය හා ඒකාබද්ධව හෝ ලබා ගනී. පර්යේෂණය වල ස්වභාවය බහුවිධමය වන අතර, මෙහෙයුම් ක්‍රියාකාරීත්වය, සහයෝගිතාව, කණ්ඩායම් කාර්යය සහ හවුල්කාරිත්වය සංලක්ෂිත වේ.

 

පර්යේෂණ

රාජ්‍ය අංශය සම්බන්ධව පර්යේෂණ සිදු කිරීමේ අවශ්‍යතාව  ආයතනය විසින් හඳුනාගෙන ඇති අතර ඒ අනුව ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතී.

 

ප්‍රතිපත්ති අධ්‍යයනය

සාක්ෂි පදනම් කරගත්  ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනය යනු ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධනය හා ක්‍රියාවට නැංවීම සඳහා වන හොඳම සාධක මඟින් ප්‍රතිපත්ති, වැඩසටහන් සහ ව්‍යාපෘති පිළිබඳ දැනුවත්වී තීරණ ගැනීමට පුද්ගලයින්ට උපකාර වන ප්‍රවේශයකි. ඒ අනුව සැලසුම්කරුවන්ට දැනුම මත පදනම් වූ තීරණ ගැනීම සඳහා සාක්ෂි මත පදනම් වූ ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධනය  උපකාරී වේ.

ශ්‍රී ලංකා සංවර්ධන පරිපාලන ආයතනය වර්තමානයේ මෙම ක්‍රියාකාරකම් වල නිරත වන අතර, රාජ්‍ය කළමනාකරණපති පශ්චාත් උපාධි පාඨමාලාව මඟින් ඔවුන්ගේ විෂය පථයට අදාළ ප්‍රතිපත්ති පත්‍රිකාව ඉදිරිපත් කරයි. මෙම සඟරාව ශ්‍රී ලංකාවේ සන්දර්භය සඳහා ශාස්ත්රීය විශිෂ්ටත්වය, ප්‍රායෝගිකත්වය හා භාවිතයට පදනම්ව ඉදිරිපත් කිරීම් සඳහා මෙම ලිපි තෝරාගනු ලැබේ.

 

පර්යේෂණ සංසදය

පර්යේෂණ සංසඳ යේ ප්‍රධාන කාර්‍යභාරය වන්නේ  බාහිර ආයතන සමඟ ප්‍රතිපත්ති පර්යේෂණ සොයාගැනීම් හුවමාරු කිරීම සඳහා අවස්ථාව සලසා දීමයි. මෙම සංසඳයෙන්, ප්‍රතිපත්ති පර්යේෂණයන් පිළිබඳ සොයා බැලීම සඳහා අදාල අමාත්‍යංශ හා දෙපාර්තමේන්තු වල නියෝජිතයන් සමඟ සංවාදයක යෙදීමද සිදුකරයි. සාක්ෂි මත පදනම් වූ ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනය සඳහා පහසුකම් සැපයීම ද මීට අදාල වේ. ඵලදායි ලෙස සේවා සැපයීමේ සන්දර්භය තුළ අදාළ ආයතන වලට මෙම පර්යේෂණ ප්‍රතිඵල භාවිතය ප්‍රගුණ කිරීමට ලැබීම මෙමගින් සිදුවන අතිශය වැදගත් කාර්යයකි.

 

ව්‍යාවහාරික පර්යේෂණ

ප්‍රතිපත්ති පර්යේෂණ හා ප්‍රතිපත්තිමය විශ්ලේෂණයන් සඳහා රාජ්‍ය අංශයෙහි දිගුකාලීන අවශ්‍යතාවයන් සපුරාලීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා සංවර්ධන පරිපාලන ආයතනය ව්යවහාරික පර්යේෂණ හා සම්බන්ධ වැඩපිළිවෙළක් ක්‍රියාත්මක කරයි.

ප්‍රතිපත්තිමය අඩුපාඩු අධ්‍යයනය කිරීම, පවත්නා ප්‍රතිපත්ති විශ්ලේෂණය කිරීම සහ රාජ්‍ය අංශයේ කාර්යසාධනය ශක්තිමත් කිරීම සඳහා නව ප්‍රතිපත්ති සැකසීම සඳහා යෝජනා ඉදිරිපත් කිරීම මෙම ක්‍රියාකාරකම් වලින් අරමුණු කරයි.

ස්ලීඩා ආයතනය මෙම ක්‍රියාකාරකම් සඳහා සජීවී ලෙස පර්යේෂකයන් හා ප්‍රතිපත්ති විශ්ලේෂකයන්ට උනන්දු කර සිටී.

 

ස්ලීඩා පුවත්පත

ස්ලීඩා ආයතනය විසින් සංවිධානය කරන ලද සිද්ධීන් හා ආයතනය විසින් සංවිධානය කරන වැඩසටහන්, පුවත්පත් දැන්වීම්, ප්‍රදර්ශන නඩු, නිවේදන, දැන්වීම්, ඉදිරි මාස සඳහා සැලසුම් කර ඇති වැඩසටහන් සාරාංශය, පීඨ සාමාජිකයන් විසින් ලියන ලද ලිපි සහ ආගන්තුක දේශන මත පදනම්ව සංක්‍ෂිප්ත සටහන් සහ ලිපි  ස්ලීඩා පුවත්පතෙ (Newsletter) හි පළවේ.

 

ශ්‍රී ලංකා සංවර්ධන පරිපාලන සඟරාව

වාර්ෂිකව ප්‍රකාශයට පත් කරනු ලබන මෙම සඟරාව රාජ්‍ය පරිපාලන ගැටළු අධ්‍යයනය කිරීම සඳහා වෙන් වූ  සඟරාවකි.

 

වෙනත්
ඉගෙනුම් කොටස් කරුවන්ගේ අත්දැකීම් මත පදනම්ව ස්ලීඩා සිද්ධි අධ්‍යයනයන්  වාර්ථා  කරයි. ඉගෙනුම් පාර්ශවකරුවන් හට ලිඛිත කථා නිපදවීම සඳහාත් ගැටලු / වාදපද සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන ආකාරය විස්තර කිරීමටත්  මෙම සිද්ධි අධ්‍යයන  වාර්ථා භාවිතා කෙරේ . මෙම වාර්තා අධ්‍යයන පීඨ සාමාජිකයින් විසින් සකස් කර ආයතනය මගින් ප්‍රකාශ යට පත් කරනු ලැබේ.