ප්‍රවීණතා රාමුව

 

මානව සම්පත් කළමනාකරණ කාර්යයන් සඳහා භාවිතා කළ හැකි  "රැකියා පැතිකඩ" ප්‍රවීණතා රාමුවක් මෙම ආයතනය මගින් රාජ්‍ය අංශයට හඳුන්වා දී ඇත.

 රැකියා පැතිකඩ, බඳවා ගැනීම්, ස්ථානගත කිරීම් සහ ප්‍රවර්ධනය වැනි මානව සම්පත් කළමනාකරණ කාර්යයන් සඳහා පහසුකම් සපයයි. මෙම පසුබිම තුළ, රාජ්‍ය අංශයේ මානව සම්පත් පිළිබඳ ගැටළු සඳහා පදනමක් ගොඩ නැංවීම සඳහා උපයෝගී කර ගත හැකි ප්‍රධාන ලේඛනයක් ලෙස ප්‍රවීණතා රාමුව බොහෝ රටවල් විසින් පිලිගනු ලැබේ.

"නිපුණතා" නිර්වචනය කරනු ලබන්නේ, කාර්යයන් ඉටු කිරීම සඳහා සේවකයින්ට අවශ්‍ය දැනුම, දක්‍ෂතාවය, හැකියාවන් හා හැසිරීම් ලෙසය. රාජ්‍ය අංශයේ සේවකයින් ඔවුන්ගේ රැකියාව නිසි ලෙස ඉටු කළ යුතු බවත්, යහ පාලන මූලධර්ම සහතික කරන අතර ඔවුන්ගේ කාර්යයන් ඵලදායී ලෙස ඉටු කිරීම සඳහා ඔවුන් සතු දක්ෂතාවන් පිළිබඳව මෙමගින් විස්තර කර ඇත.

ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය අංශයේ ප්‍රවීණතා රාමුව "4D ආකෘතිය" මත පදනම් වී ඇත. එමගින් ඉතා වැදගත් ක්‍ෂෙත්‍ර හතරක ආවරනය කෙරේ. ඒවා නම් සැලසුම් කිරීම, සංවර්ධනය කිරීම, මෙහෙයවීම හා සැපයීම වේ. ඒ අනුව මෙම ආයතනයේ උත්සහය වන්නේ, රාජ්‍ය අංශය සඳහා සුදුසු නිපුණතා රාමුවක් නිර්මානය කිරීමයි.