ආයතනික සෞඛ්‍ය පරීක්ෂාව

 

එළඹෙන ආර්ථික යුගයේ අප මීට පෙර කවදාවත් නොසිතා ඇති ආකාරයට පිරිවැය හා ගුණාත්මකභාවය පිළිබඳව සළකා බැලිය යුතු වේ.

අප  විසින් සාක්ෂාත් කර ගැනීමට බලාපොරොත්තු වන ජයග්‍රහණ ලබා ගැනීම සඳහා අප උත්සාහ කළ යුත්තේ, නව ක්‍රමෝපායන් හා වැඩ කිරීමේ පුරුදු මත පමණක් නොව, වෙනස් චින්තන ක්‍රම ද භාවිතා කරමිනි.

 ලොව පුරා විසිරී සිටින ප්‍රමුඛ සමාගම් ආයතනික කාර්යසාධනය මෙන්ම ආයතනික සෞඛ්‍ය කෙරෙහිද අවධානය යොමු කිරීමෙන් සාර්ථකත්වය කරා ලඟාවී ඇත.

ආයතනික සෞඛ්‍ය යනු හෙට දින කාර්ය සාධනය සහ ගුණාංග වර්තමානයේදී ඉහළ නැංවීම සඳහා කොන්දේසි නිර්මාණය කිරීමයි.

ඉහළ ආයතනික සෞඛ්‍යය මට්ටමක් ඇති ආයතන, විශ්වාසය, විවෘතභාවය සහ මැදිහත් වීම් වර්ධනය කරන සංස්කෘතියක් ඇති අතර අඛණ්ඩ ඉගෙනුම් හා වැඩිදියුණු කිරීමේ  හැකියාව ලබා දේ.

ආයතනික සෞඛය පරීක්‍ෂාව විෂය පත අටකින් සමන්විත වේ. මෙම විෂය පත නම්:

  1. ආයතනික සංස්කෘතිය
  2. මානව සම්පත්
  3. පාලන ව්‍යුහය සහ පද්ධති
  4. නායකත්වය
  5. මුදල්
  6. පාරිභෝගික සේවා
  7. අහ්‍යන්තර ක්‍රියාවලීන්