තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්‍ෂණ මධ්‍යස්ථානය

 

ශ්‍රී ලංකා සංවර්ධන පරිපාලන ආයතනයේ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්‍ෂණ මධ්‍යස්ථානය 1986 දී Wang පරිගණක 4 ක් සහිතව උපදේශක මහතකු සහ එක් වැඩසටහන් විශ්ලේෂක වරියක ඇතුළු සාමාජිකයන් 2 නකු සහිත කාර්ය මණ්ඩලයක් සහිතව ස්ථාපිත කරන ලදී. වැඩසටහන් විශ්ලේෂක වරිය ආයතනය සඳහා අවශ්‍ය මෘදුකාංග නිර්මාණය සහ පන්තීන් සඳහා උපදේශක සහයක ලෙස ද්විත්ව භූමිකාවක් ඉටු කර ඇත. ම්‍යස්ථානයේ පළමු ප්‍රධානියා වූයේ උපදේශක පයස් ප්‍රනාන්දු  (ශ්‍රී ලංකා ගණකාධිකාරී සේවය) මහතාය.

 

1990 - 1993 කාලය තුලදී මෙම මධ්‍යස්ථානය ඩෙස්ක්ටොප් පරිගණක 30 ක් සහ ඩොට් මැටිරික්ස් මුද්‍රණ යන්ත්‍රය 15 ක් සහිතව වැඩි දියුණු කර ඇත. උපදේශකවරයෙකු, තොරතුරු තාක්‍ෂණ වැඩසටහන් නිලධාරීන් 3 දෙනකු සහ එක් වැඩසටහන් විශ්ලේෂකවරයකු මෙම  කාලය තුල මෙම මධ්‍යස්ථානයට එකතුවී ඇත .

 

 

2018 වනවිටදී පරිගණක පන්ති කාමර 3 ක් සහ IT මධ්‍යස්ථානය සඳහා වෙනම කාර්යාලයක් ලෙස මෙම අංශය වැඩිදියුණු වී ඇති අතර ඩෙස්ක්ටොප් පරිගණක 100 ක්, 25 Mbps ස්ථාවර  අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයක් හා බහුමාධ්‍යය ප්‍රරක්ෂේපණ යන්ත්‍ර සහිතව පරිගණක පන්ති කාමර බලගන්වා ඇත. මෙම මධ්‍යස්ථානය තුල වෙනම සේවාදායක කාමරයක් තුළ පිහිටුවා ඇති ස්වර්ස් 8ක් සහිත ස්ථානීය ප්‍රදේශ පරිගණක ජාලයක් ද  ඇත. මෙම ජාලය  firewall, routers සහ manageable switches සහිත සියළුම උපාංග වලින් සමන්විත වේ. ස්ථාවර  අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවය සේවාලාභීන් වෙත සැපයීම  සඳහා රැහැන් රහිත හා රැහැන්ගත යන ජාල තාක්‍ෂණ දෙවර්ගයම මෙම අංශය විසින්  භාවිතා කරනු ලබයි. රැහැන්ගත ජාලය ඩෙස්ක්ටොප් පරිගණක සම්බන්ධ කිරීම සඳහාද WiFi ජාලය ජංගම පරිගණක සහ ස්මාර්ට් ජංගම දුරකථන සඳහා ද භාවිතාවේ. වර්තමානයේ දී තොරතුරු තාක්‍ෂණ අංශය සඳහා තොරතුරු තාක්‍ෂණ අධ්‍යක්‍ෂකවරයකු, උපදේශකවරුන් දෙදෙනෙකු, එක් ජාල පරිපාලකයකු, වැඩසටහන් විශ්ලේෂකරුවන් 3 දෙනෙකු, එක් ප්‍රදර්ශකයෙකු, තොරතුරු තාක්‍ෂණ සහායකයන් දෙදෙනෙක්, එක් තාක්‍ෂණික සහායකයෙකු සහ එක් කේ.කේ.එස්. සේවකයකු සයිත කාර්‍යමණ්ඩලයක් අනුයුක්ත කර ඇත.

 

SLIDA තොරතුරු තාක්‍ෂණ මධ්‍යස්ථානයේ ප්‍රධාන කාර්යභාරය

 

1.      තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්‍ෂණ හා ඩිජිටල් රාජ්‍ය සම්බන්ධ පුහුණු වැඩසටහන් සංවර්ධනය කිරීම

2.      රාජ්‍ය අංශයේ කළමනාකරුවන් සඳහා තොරතුරු තාක්‍ෂණ පුහුණුව ලබාදීම

3.      රාජ්‍ය අංශයේ අවශ්‍යතා සඳහා මෘදුකාංග විසඳුම් සැපයීම

4.      අවශ්‍ය සංවිධාන සඳහා උපදේශන සේවා සැපයීම

5.      නව තාක්ෂණික ක්‍රමෝපායන් හඳුන්වා දීම

6.      සංවිධානාත්මක අවශ්‍යතා සඳහා මෘදුකාංග පද්ධති සංවර්ධනය කිරීම

7.      අන්තර්ජාල ජාල සබඳතා කළමනාකරණය කිරීම

8.      ජාල කළමනාකරණය

9.      CCTV පද්ධතිය නඩත්තු කිරීම