හැදින්වීම

ශ්‍රී ලංකා සංවර්ධන පරිපාලන ආයතනය සහ රාජ්‍ය අංශයේ අනෙකුත් ආයතනවල ආයතනික සංවර්ධනය සඳහා අවශ්‍ය කටයුතු මෙහෙයවීම  මෙම අංශයේ ප්‍රධානතම කාර්‍යභාරයයි.

මීට අදාල දැනට ක්‍රියාත්මක ප්‍රධාන කාර්‍යයන් පහත දැක්වේ.

  • ආයතනික සෞඛ්‍යය පරීක්ෂාකිරීම හා අදාල සාර්ථක කතන්දර ලේඛනගත කිරීම.
  • ප්‍රවීණතා රාමුව වර්ධනය කිරීම,
  • පර්යේෂණ පැවැත්වීම.
  • ප්‍රතිපත්ති අධ්‍යයනය සහ ප්‍රකාශනය.

ඉහත කටයුතු වලට අමතරව, සේවා සැපයීමේ කාර්යක්ෂමතාව වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා වූ ක්‍රමවේදයන් සංවර්ධනය කිරීමද  මෙම අංශය මගින් සිදුවේ.