පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යාපන ආයතනය - හැඳින්වීම

උපාධි ලබා දීමේ ක්‍රමවත් වැඩ පිළිවෙලක් පිහිටුවීමේ පියවරක් වශයෙන් ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සංවර්ධන ආයතනය (SLIDA) විසින් පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යාපන ආයතනය ස්ථාපනය කර තිබේ. ආයතනය සතුව අධ්‍යයන ව්‍යාපෘති කණ්ඩායම් සහ අධ්‍යයන කටයුතු විධායක මණ්ඩලයක් පවතී. මෙම දෙපිරිස සතුව කළමනාකරණ පශ්චාත් උපාධි  පාඨමාලා හදාරන්නන් තෝරා ගැනීම ට, පාඨමාලා අන්තර්ගතය තීරණය කිරීම ට, ප්‍රතිඵල නිකුත් කිරීම ට සහ විනය ක්‍රියා මාර්ග අනුගමනය කිරීමට අවශ්‍ය නෛතික බලය පවතී.

පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යාපන ආයතනය රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහ පර්යේෂණ අධ්‍යයන්හි ව්‍යවහාරික මධ්‍යස්ථානය වේ. විවිධත්වය සපිරි පාරිභෝගික පිරිසකට උසස් තත්ත්වයේ අධ්‍යයන සහ වෘත්තීයමය සංවර්ධන පාඨමාලා හඳුන්වා දීම සඳහා මෙම ආයතනය බැඳී සිටි යි.  පශ්චාත් උපාධි පාඨමාලා රාජ්‍ය, පුද්ගලික සහ රාජ්‍ය නොවන අංශ සියල්ලක්ම සඳහා විවෘත ව පවතී. පාඨමාලා අන්තර්ගතයේ අරමුණ පාඨමාලාව හදාරන්නන් දැනුමින් සන්නද්ධ කර සාර්ථක වෘත්තීයමය කළමනාකරුවන් ලෙස ගොඩ නැංවීම යි. මෙම ආයතනයේ පශ්චාත් උපාධි පාඨමාලාවන් මගින් තොරතුරු තාක්ෂණ කුසලතා සහ අනෙකුත් විශේෂඥතා සපුරාගැනීම තුළින් වෘත්තීයමය අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීමේ අවස්ථාව පාඨමාලාව හදාරන්නන් වෙත උදා කර දී තිබේ. 

කළමනාකරණ පශ්චාත් උපාධි  පාඨමාලාව

මෙම පශ්චාත් උපාධි පාඨමාලාව, එම පාඨමාලාව හදාරන්නන් සඳහා පශ්චාත් උපාධියක් ලබා ගැනීමේ අවස්ථාව සලසා දෙන අතර ම විවිධ කළමනාකරණ ස්ථර වල දී සාර්ථකව ක්‍රියා කිරීමට අවශ්‍ය කුසලතාව ද වර්ධනය කරවයි.

කළමනාකරණ කුසලතා සංවර්ධනය කිරීමේ දී, මෙම පාඨමාලාව හදාරන්නන් වෙත පහත දැක්වෙන මාතෘකා යටතේ පුළුල් දැනුමක් සහ කුසලතාවක් ලබා ගැනීමට අවකාශ සැලසේ.

 • විවිධ කළමනාකරණ ක්‍රියාමාර්ග වල ස්වභාව සහ වපසරිය
 • කළමනකරණ විධි සන්සන්දනය
 • කළමනාකරණයේ දී දත්ත විශ්ලේෂණ කුසලතා මගින් තීරණ ගැනීම සහ ක්‍රමෝපාය සංවර්ධනය කිරීම භාවිතා කිරීම
 • රාජ්‍ය අවශ්‍යතා වෙනස් කිරීමේ පරිපාලන සැකැස්ම සහ පූර්ව කළමනාකරණයේ භූමිකාව
 • රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනය සහ පංගුකාර කණ්ඩායම් වල හැසිරීම

මේ අනුව කළමනාකරණ පශ්චාත් උපාධි  පාඨමාලාව, හුවමාරු කළ හැකි දැනුම් සම්භාරයක් සංදර්ධනය කිරීම අරමුණු කරන අතර පහත කරුණු මත පදනම් වූ කුසලතාවන් සම්පාදනය කර දෙයි.

 • අන්තර්ජාතික තත්ත්ව සන්සන්දනය කිරීම පිළිබඳ විශේෂ හැකියාවකින් කළමනාකරණය පවත්වාගෙන යාම
 • කළමනාකරණය පිළිබඳ අත්දැකීම්
 • විවිධ හැකියා සහ හැදියාවන් ගෙන් සැදුණු කළමනාකරණ ආයෝජනය සහ රැකියා උත්පාදනය
 • විවිධ ආයතන සහ පුද්ගලයින් අතර අවශ්‍යතාවන් මත පදනම් වූ අන්තර් සම්බන්ධතා වල විවිධත්වය
 • රාජ්‍ය සහ වෙළෙඳ ආයතන අතර සංහිඳියාව තුළින් වඩා හොඳ ප්‍රතිඵල ලබා ගැනීම

 

කළමනාකරණ පශ්චාත් උපාධි  පාඨමාලාව මගින් පහත දැක්වෙන විශේෂඥතාවන් ද සපයනු ලැබේ.

 • රාජ්‍ය කළමනාකරණ පශ්චාත් උපාධිය   MPM   (සාමාන්‍ය)

උපාධි ලබා දීමේ ක්‍රමවත් වැඩ පිළිවෙලක් පිහිටුවීමේ පියවරක් වශයෙන් ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සංවර්ධන ආයතනය (SLIDA) විසින් පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යාපන ආයතනය ස්ථාපනය කර තිබේ. ආයතනය සතුව අධ්‍යයන ව්‍යාපෘති කණ්ඩායම් සහ අධ්‍යයන කටයුතු විධායක මණ්ඩලයක් පවතී. මෙම දෙපිරිස සතුව කළමනාකරණ පශ්චාත් උපාධි පාඨමාලා හදාරන්නන් තෝරා ගැනීම ට, පාඨමාලා අන්තර්ගතය තීරණය කිරීම ට, ප්‍රතිඵල නිකුත් කිරීම ට සහ විනය ක්‍රියා මාර්ග අනුගමනය කිරීමට අවශ්‍ය නෛතික බලය පවතී.

පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යාපන ආයතනය රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහ පර්යේෂණ අධ්‍යයන්හි ව්‍යවහාරික මධ්‍යස්ථානය වේ. විවිධත්වය සපිරි පාරිභෝගික පිරිසකට උසස් තත්ත්වයේ අධ්‍යයන සහ වෘත්තීයමය සංවර්ධන පාඨමාලා හඳුන්වා දීම සඳහා මෙම ආයතනය බැඳී සිටි යි. පශ්චාත් උපාධි පාඨමාලා රාජ්‍ය, පුද්ගලික සහ රාජ්‍ය නොවන අංශ සියල්ලක්ම සඳහා විවෘත ව පවතී. පාඨමාලා අන්තර්ගතයේ අරමුණ පාඨමාලාව හදාරන්නන් දැනුමින් සන්නද්ධ කර සාර්ථක වෘත්තීයමය කළමනාකරුවන් ලෙස ගොඩ නැංවීම යි. මෙම ආයතනයේ පශ්චාත් උපාධි පාඨමාලාවන් මගින් තොරතුරු තාක්ෂණ කුසලතා සහ අනෙකුත් විශේෂඥතා සපුරාගැනීම තුළින් වෘත්තීයමය අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීමේ අවස්ථාව පාඨමාලාව හදාරන්නන් වෙත උදා කර දී තිබේ.

කළමනාකරණ පශ්චාත් උපාධි පාඨමාලාව

මෙම පශ්චාත් උපාධි පාඨමාලාව, එම පාඨමාලාව හදාරන්නන් සඳහා පශ්චාත් උපාධියක් ලබා ගැනීමේ අවස්ථාව සලසා දෙන අතර ම විවිධ කළමනාකරණ ස්ථර වල දී සාර්ථකව ක්‍රියා කිරීමට අවශ්‍ය කුසලතාව ද වර්ධනය කරවයි.

කළමනාකරණ කුසලතා සංවර්ධනය කිරීමේ දී, මෙම පාඨමාලාව හදාරන්නන් වෙත පහත දැක්වෙන මාතෘකා යටතේ පුළුල් දැනුමක් සහ කුසලතාවක් ලබා ගැනීමට අවකාශ සැලසේ.

 • විවිධ කළමනාකරණ ක්‍රියාමාර්ග වල ස්වභාව සහ වපසරිය
 • කළමනකරණ විධි සන්සන්දනය
 • කළමනාකරණයේ දී දත්ත විශ්ලේෂණ කුසලතා මගින් තීරණ ගැනීම සහ ක්‍රමෝපාය සංවර්ධනය කිරීම භාවිතා කිරීම
 • රාජ්‍ය අවශ්‍යතා වෙනස් කිරීමේ පරිපාලන සැකැස්ම සහ පූර්ව කළමනාකරණයේ භූමිකාව
 • රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනය සහ පංගුකාර කණ්ඩායම් වල හැසිරීම

මේ අනුව කළමනාකරණ පශ්චාත් උපාධි  පාඨමාලාව, හුවමාරු කළ හැකි දැනුම් සම්භාරයක් සංදර්ධනය කිරීම අරමුණු කරන අතර පහත කරුණු මත පදනම් වූ කුසලතාවන් සම්පාදනය කර දෙයි.

 • අන්තර්ජාතික තත්ත්ව සන්සන්දනය කිරීම පිළිබඳ විශේෂ හැකියාවකින් කළමනාකරණය පවත්වාගෙන යාම
 • කළමනාකරණය පිළිබඳ අත්දැකීම්
 • විවිධ හැකියා සහ හැදියාවන් ගෙන් සැදුණු කළමනාකරණ ආයෝජනය සහ රැකියා උත්පාදනය
 • විවිධ ආයතන සහ පුද්ගලයින් අතර අවශ්‍යතාවන් මත පදනම් වූ අන්තර් සම්බන්ධතා වල විවිධත්වය
 • රාජ්‍ය සහ වෙළෙඳ ආයතන අතර සංහිඳියාව තුළින් වඩා හොඳ ප්‍රතිඵල ලබා ගැනීම

 

කළමනාකරණ පශ්චාත් උපාධි  පාඨමාලාව මගින් පහත දැක්වෙන විශේෂඥතාවන් ද සපයනු ලැබේ.

රාජ්‍ය කළමනාකරණ පශ්චාත් උපාධිය - MPM (සාමාන්‍ය)

කෙසේ වෙතත්, තෝරා ගන්නා ලබන ඕනෑම අධ්‍යාපන ධාරාවක් සඳහා අවම වශයෙන් 20 දෙනෙකුගෙන් සමන්විත කණ්ඩායමක් නොමැති නම් පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යාපන ආයතනය විසින් අදාල පාඨමලාව මෙහෙයවනු නොලැබේ.

පාඨමාලා අදියරයන්, දේශන යෙදවුම්, සමමන්ත්‍රණ, නිබන්ධන, අභ්‍යාස, ක්ෂේත්‍ර පරීක්ෂා, කේවල/ කණ්ඩායම් ව්‍යාපෘති ආදී විවිධ නවීන ශිල්ප ක්‍රම භාවිතයෙන් මෙහෙයවනු ලැබේ. නිබන්ධන පංති සහ සම්මන්ත්‍රණ මගින් දේශනයන් හි  දී විස්තර වශයෙන් සාකච්ඡා කළ යුතු මාතෘකා හඳුන්වා දෙනු ලැබේ. මෙහි දී පාඨමාලාවට සහභාගීවන්නන් අදාල මාතෘකා විෂයෙහි මූලිකත්වය ගෙන කටයුතු කිරීම සහ ඔවුන්ගේ සොයා ගැනීම්  නවීන තාක්ෂණය භාවිතයෙන් ඉදිරිපත් කිරීම ද බලාපොරොත්තු වේ.