පන්ති කාමර

ආයතනය සතු මුළු පංති කාමර ගණන 13කි. සෑම පංති කාමරයකම සහභාගීවන්නන් 30-40 අතර සංඛ්‍යාවකට අවශ්‍ය සම්පුර්ණ පහසුකම් සපයා ඇත. පරිගණකයක්, ප්‍රක්ෂේපණ යන්ත්‍රයක්, ශබ්ද පද්ධතියකින් සහ වායුසමීකරණය යන්ත්‍රයකින් මෙම පංති කාමර සමන්විත වේ. නියමිත වැඩ සටහන් නොමැති අවස්ථාවන්හිදී නිල අවශ්‍යතා සඳහා පන්ති කාමර වෙනත් ආයතන සඳහා වෙන් කර ගත හැකිය.

 

කරුණාකර වෙන්කරවා ගැනීම් සඳහා 011 2 582181 අමතන්න.