නේවාසිකාගාරය

 

SLIDA හි පාඨමාලා සඳහා සහභාගීවන්නන්හට තම රැකියා ස්ථානයෙන් බැහැරව මෙම ආයතනය තුළ ඇති ඉගෙනුම් පරිසරය තුළ රැදී සිටීමේ අවස්ථාව මෙමගින් සලසා ඇත. නේවාසිකාගාරය පිහිටා ඇත්තේ ආයතනය පිහිටා ඇති ස්ථානයේමය. මෙය අතිශය නේවාසික ප්‍රදේශයක් වන අතර, ශබ්දය සහ දූවිලි වැනි පාරිසරික උවදුරු අවම ප්‍රෙද්ශහක් වේ.

 

මෙම නේවාසිකාගාරය ඇඳන් 84 ක් සහිත කාමර 66 කින් යුක්ත වේ. තනි කාමර 60 ක් සහ වායු සමීකරණ ය කරන ලද කාමර 6 කින් (ඇඳන් 16) මෙය සමන්විත වේ.

මෙම මධ්‍යස්ථානයට පුද්ගලික අධ්‍යයන ප්‍රදේශයක්, ලොබි, පරිගණක, අන්තර්ජාල, IDD, Wi-Fi පහසුකම් සහ දුරකථන පහසුකම් ඇත. මෙහිදී දේශීය හෝ බටහිර ආහාර පාන සැපයීමේ සේවාවක් ඔබගේ ඉල්ලීම මත ලබා ගත හැකිය.

 

කරුණාකර වෙන් කිරීම් සඳහා 011 2 582181, 0115980235, 0115980200 අමතන්න.