දුරස්ථ අධ්‍යාපන මධ්‍යස්ථානය

 

රාජ්‍ය සේවකයින් සඳහාවූ දුරස්ථ අධ්‍යාපන (DEPS) ව්‍යාපෘතිය,  යටතේ දුරස්ථ අධ්‍යාපන මධ්‍යස්ථානය ආරම්භ කරන ලදී. කොළඹ පැවැත්වෙන පුහුණු වැඩසටහන්වලට සහභාගී වීමට අපොහොසත් වන රට පුරා විසිරී සිටින රාජ්‍ය අංශයේ සේවක පිරිස සඳහා  පහසුවෙන් පුහුණුව ලබාදීමට මෙම මධ්‍යස්ථානය පිහිටුවීමේ අරමුණ විය. දුරස්ථ අධ්‍යාපන ක්‍රමය අනුගමනය කිරීමෙන්, උද්යෝගිමත් රාජ්‍ය සේවකයින්හට ඔවුන්ගේ තේරීම පරිදි විවිධ ක්ෂේත්‍ර තුළ තම හැකියාවන් දියුණු කරගැනීමට මෙමගින් දිරිගැන්වේ.

 

SLIDA දුරස්ථ අධ්‍යාපන මධ්‍යස්ථාන ගාල්ල, කුරුණෑගල සහ බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයන්හි පිහිටුවා ඇති අතර රාජ්‍ය අංශයේ විශාල සේවක සංඛ්‍යාවක් සඳහා විවිධ පුහුණු වැඩසටහන් මෙමගින් ක්‍රියාත්මක කර ඇත.