රාජ්‍ය අංශයේ ප්‍රවර්ධනය සඳහා SLIDA දායකත්වය

 

1992 - 2016 කාල පරිච්ජේදය තුළ රාජ්‍ය අංශය සඳහා SLIDA දායකත්වය

කළමනාකරණ අංශ

1. ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාශ පද්ධති සංකල්පයට අනුගතවීම හා ක්‍රියාත්මක කිරීම

1992 දී ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාශ පද්ධති සංකල්පයට අනුගතව එය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා SLIDA උපකාරී විය. එවකට SLIDAහි අධ්‍යක්‍ෂවරයාව සිටි සෝමසුන්දරම් මහතා ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය සමඟ ඉතා සමීපව කටයුතු කළ අතර, දිවයින පුරා ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාල පිහිටුවීම සඳහා අවශ්‍ය සංකල්පමය යෙදවුම් සැපයුවේය. ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාල පිහිටුවීමෙන් පසුව එම ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාලයන්හි නිලධාරීන්ගේ කාර්යභාරය හා වගකීම් වලට එම නිලධාරින් යොමු කිරීම අවශ්‍ය විය. SLIDA විසින් මාසයක පුළුල් පුහුණු වැඩසටහනක් නිර්මාණය කර ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාලවල සියලුම කාර්යමණ්ඩලය නේවාසික පදනම මත පුහුණු කරන ලදී. SLIDA විසින් සකස් කරන ලද ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාලවල කාර්යයන් සම්බන්ධ ලිපි ලේඛන ගණනාවක් ඇත. එවක අතිරේක අධ්‍යක්‍ෂ ගම්මම්පිල මහතා, සහ ජෙයෂ්ඨ උපදේශක ජයසුන්දර මහතා විසින් සියලුම අධ්‍යයන අංශ සාමාජිකයින්ගේ සහාය ඇතිව මෙම වැඩසටහන සම්බන්ධීකරණය කරන ලදී. ශ්‍රී ලංකා සංවර්ධන පරිපාලන ආයතනයේ සහයෝගීතාවෙන් පිහිටුවන ලද ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාල පද්ධතිය අද දිනයේද සමහර නව්‍යකරණයන් ඇතිව ක්‍රියාත්මක වේ.

2. පළාත් සභා වල කළමණාකරණ සහ සංවර්ධන පුහුණු ඒකක පිහිටුවීම

1987 දී ශ්‍රී ලංකාවේ පළාත් සභා ක්‍රමය හඳුන්වාදෙන විට සෑම පළාත් සභාවකම මානව සම්පත් වල ධාරිතාව ඉහළ නැංවීම සඳහා දැඩි අවශ්‍යයතාවයක් විය. පුහුණුකරුවන් පුහුණු කිරීමේ (TOT) වැඩසටහන් ගණනාවක් පවත්වමින් SLIDA විසින් තම පුහුණුකරුවන් පුහුණු කිරීම සඳහා පළාත් සභාවලට සහය විය. ධාරිතා සංවර්ධන වැඩසටහන් පැවැත්වීම සඳහා SLIDA විසින් උපදේශකයන් ද ලබා දෙන ලදී.

3.  ජාත්‍යන්තර සංවිධාන සමඟ සම්බන්ධතා ඇති කිරීම

ආයතනයේ ජාත්‍යන්තර සංවිධාන සමඟ ඇති සම්බන්ධතා නිසා

1980 හා 1990 දශක වලදී ආසියානු මෙන්ම අප්‍රිකානු රටවල විදේශීය සිසුන් රාජ්‍ය කළමනාකරණ (ඩී.පී.එම්) ඩිප්ලෝමාව සහ රාජ්‍ය මූල්‍ය කළමනාකරණ ඩිප්ලෝමා (ඩී.පී.එෆ්.එම්) හැදෑරීම සඳහා මෙම ආයතනය වෙත යොමුවිය. ODA ආයතනය, එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවර්ධන වැඩසටහන (UNDP), ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව, ජපාන ජාත්‍යන්තර සහයෝගිතා ආයතනය (JICA), තාමාසෙක් පදනම, INTAN සහ ඉන්දියාවේ මාණ්ඩලික විද්‍යාලය (මසූරි) සමඟ ආයතනය සබඳතා පවත්වයි. මෙම සම්බන්ධතා SLIDA ආයතනයට තම අධ්‍යන කාර්යමණ්ඩලයේ ධාරිතා සංවර්ධනය සඳහා බෙහෙවින් උපකාරීවේ.

4. තිරස් මට්ටමේ සම්බන්ධීකරණ වැඩ සටහනක් නිර්මාණය කිරීම හා ක්‍රියාත්මක කිරීම

ඕස්ට්රේලියාවේ මොනෑෂ් විශ්ව විද්‍යාලයේ සහාය ඇතිව SLIDA විසින් ප්‍රාදේශීය මට්ටමේ දේශපාලනඥයින්ට හා පරිපාලකයින්ට ඔවුන්ගේ ප්‍රායෝගික ගැටළු විසඳීම සඳහා තිරස් මට්ටමේ සම්බන්ධීකරණ පුහුණු වැඩ සටහනක් සැලසුම් කර ක්‍රියාත්මක කරන ලදී. මේ යටතේ  වැඩසටහන් 18 ක් සාර්ථකව අවසන් කර ඇත.

තාක්‍ෂණික අංශ:

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්‍ෂණයෙන් රාජ්‍ය අංශය බලගැන්වීම

1993 සිට සංවර්ධන පරිපාලන ආයතනය විසින් නොයෙක් තොරතුරු තාක්ෂණ ක්‍රමවේදයන් පුරවැසි සේවාවන් වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා යොදවා ඇත. SLIDA ආයතනය විසින් රාජ්‍ය අංශයේ ආයතන වෙත ලබා දෙන ප්‍රධාන මෘදුකාංග පහත දැක්වේ.

 • සංක්‍ෂිප්ත ඒකාබද්ධ රාජ්‍ය ගිණුම්කරණ පද්ධතිය (CIGAS) - (1995)
 • විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුව සඳහා විශ්‍රාම වැටුප් ගෙවීමේ ක්‍රමය (2001)
 • ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල සඳහා සමාජ ගෙවීම් පද්ධතිය (2003)
 • පළාත් සභා සඳහා BTT අධීක්ෂ ක්‍රමවේදය (2007)
 • ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල සඳහා ආදායම් බලපත්‍ර නිකුත් කිරීමේ පද්ධතිය (2008)
 • අග්‍රහාර රක්ෂණ ගෙවීම් පද්ධතිය (2009)
 • මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ අධිකාරිය සඳහා මාර්ගගත ලේඛන අනුමත කිරීමේ පද්ධතිය (2010)
 • රජයේ ආයතන සඳහා වාහන කළමනාකරණ පද්ධතිය (2012)
 • ළමා සංවර්ධන හා කාන්තා කටයුතු අමාත්‍යාංශය සඳහා වන කාන්තා තොරතුරු පද්ධතිය (2012)
 • වරකාපොල ප්‍රාදේශීය සභාව සඳහා ත්‍රීවිල් නැවතුම් බලපත්‍ර ක්‍රමය (2012)
 • රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යාංශය සඳහා වූ තැපැල් කළමනාකරණ පද්ධතිය (2013)