ඉතිහාසය

1961 විල්මට් පෙරේරා වාර්තාවේ නිර්දේශ සහ 1965 පරිපාලන ප්‍රතිසංස්කරණ කමිටුවේ වාර්තාව පදනම් කරගෙන පරිපාලන අභ්‍යාස ආයතනය පිහිටුවන ලද අතර එහි අරමුණ වූයේ සෑම අවස්ථාවකදීම තමන් වෙත පැවරෙන වගකීම් දැරිය හැකි රාජ්‍ය සේවයක් නිර්මාණය කිරීමයි. මේ අනුව “විද්‍යා දදාති විනයං” ආදර්ශ පාඨය බවට පත් විය.

පරිපාලන අභ්‍යාස ආයතනය පිහිටුවීමට පෙර රාජ්‍ය සේවකයින් පුහුණු කිරීමේ කාර්යය මහා භාණ්ඩාගාරයේ, සංවිධාන සහ ක්‍රම අංශය යටතේ වෙනම ඒකකය මගින් සිදු කරන ලදී. 1970 දී රජය, රාජ්‍ය පරිපාලන, ස්වදේශ කටයුතු සහ පළාත් පාලන කටයුතු සඳහා නව අමාත්‍යාංශයක් පිහිටුවීය. නිදහස ලැබීමෙන් පසු 1970 දක්වා රාජ්‍ය නිලධාරින්ගේ  පරිපාලනය, මුදල් අමාත්‍යංශය යටතේ පැවති මහා  භාණ්ඩාගාරයට අයත් කාර්යයක් විය.1979 දී පරිපාලන අභ්‍යාස ආයතනය ශ්‍රී ලංකා සංවර්ධන පරිපාලන ආයතනය ලෙස නම් කරන ලද අතර 1982 දී පාර්ලිමේන්තු පනතක් මගින් ශ්‍රී ලංකා සංවර්ධන පරිපාලන ආයතනය පිහිටුවන ලදී.

හිටපු අධ්‍යක්‍ෂ හා  අධ්‍යක්‍ෂ ජනරාල්වරු

පරිපාලන අභ්‍යාස ආයතනය

1.      එච්.එස් වනසිංහ මහතා (1966-1971)

2.      බී.එච්.ද සොයිසා මහතා (1971 - 1972)

3.      එරික් ජේ.ඩී ද සිල්වා මහතා (1972 - 1973)

4.      රාජා ජී. ගොමස් මහතා (1973 - 1975)

5.      වී.සී.බී. උනන්තැන්නේ මහතා (1975 - 1979)

 

ශ්‍රී ලංකා සංවර්ධන පරිපාලන ආයතනය

1.      වි. T. නවරත්න මහතා (1979 - 1987)

2.      එරික් ජේ ද සිල්වා මහතා (04.11.1988 - 12.11.1990)

3.      එම්. සෝමසුන්දරම් මහතා (02.10.1991 - 11.09.1995)

4.      පී. බී. වන්නිනායක මහතා (12.09.1995 - 15.01.1997)

5.      ඩික්සන් නිලවීර මහතා (15.01.1997 - 31.09.1997)

6.      ඒ.එස් ගුණවර්ධන මහතා (01.10.1997 - 30.05.1998)

7.      සනත් ජේ එදිරිවීර මහතා (01.06.1998 - 20.07.2001)

8.      එස්. රනූග්ගේ මහතා (23.07.2001 - 20.12.2001)

9.      ටී.එම්.කේ.බී. තෙන්නකෝන් මහතා (07.02.2002 - 12.11.2007)

10.  ඩබ්ලිව්.එම් බන්දුසේන මහතා (01.08.2008 - 10.01.2010)

11.  බී. විජයරත්න මහතා (2010.01.01 - 2013.12.31)

12.  ජේ. දඩල්ලගේ මහතා (2014.01.02 - 19.01.2015)

13.  වසන්ත දේශප්‍රිය මහතා (09.02.2015 - 11.09.2015)

14.  මහාචාර්ය එම්. තිලකසිරි මහතා (18.09.2015 - 15.12.2016)

15.  වසන්තා පෙරේරා මහත්මිය (19.12.2016 - 28.09.2018)

16. කේ.එම්.එස්.ඩී. ජයසේකර මහත්මිය (28.09.2018 - 24.08.2020) වැඩබලන