පුහුණු පාඨමාලා හා සම්බන්ධ මුද්‍රිත ප්‍රකාශන

රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර සේවයේ නියුතු වූවන් ඉලක්ක කර උසස් ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාවක්, සංවර්ධන නිලධාරීන් සඳහා ශක්‍යතා සංවර්ධන පුහුණු උපදේශන පාඨමාලාවක්, නවක රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර සේවයේ නිලධාරීන් සඳහා පුහුණු පාඨමාලාවක් සහ ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සංවර්ධන ආයතනයේ (SLIDA) සහතික ලත් රියැදුරු පුහුණු පාඨමාලාවක් ආදී වශයෙන් රජයේ සේවකයින්ගේ විෂය දැනුම සංවර්ධනය කිරීම සඳහා අප විසින් විවිධ පාඨමාලා ආරම්භ කර තිබේ. ඉතා නුදුරු අනාගතයේ දී සංවර්ධන නිලධාරීන් සඳහා උසස් ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාවක් ද, කාර්යාල සේවක සේවය සඳහා සහතික පත් පාඨමාලාවක් ද අප විසින් ඉදිරිපත් කිරීම ට නියමිතව පවතී.

මුද්‍රිත ප්‍රකාශන

i

නව කළමනාකරණ අභිලාෂ. අවශ්‍යතාව අනුව කළමනාකරණ පුහුණු පහසුකම් සැපයීම. නව කළමනාකරණ අපේක්ෂා හඳුන්වා දී ඇත..

 
i

සංවර්ධන නිලධාරීන් සඳහා ශක්‍යතා සංවර්ධන උපදේශනය

 
i

ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සංවර්ධන ආයතනයේ (SLIDA) සහතික ලත් කළමනාකරණ සහකාර උසස් ඩිප්ලෝමාව

 
 

නවක රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර සේවයේ නිලධාරීන් සඳහා වන පුහුණු පාඨමාලාව

 
 

ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සංවර්ධන ආයතනයේ (SLIDA) සහතික ලත් රියැදුරු පුහුණු පාඨමාලාව

මෙම සියලුම මුද්‍රිත ප්‍රකාශන ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සංවර්ධන ආයතනයේ (SLIDA) පොත් සැලෙන් පහසු මිළ ට ලබා ගත හැකි යි.