ශ්‍රී ලංකා සංවර්ධන පරිපාලන ආයතනය (SLIDA) මගින් මෙහෙයවනු ලබන පුහුණු වැඩ සටහන් වර්ග

 

ශ්‍රී ලංකා සංවර්ධන පරිපාලන ආයතනය (SLIDA) විවිධ වර්ග වල පුහුණු වැඩ සටහන් මෙහෙයවයි.

මෙම පුහුණු වැඩ සටහන් පහත පරිදි වර්ග කර දැක්විය හැකියි.

  1. දින වෙන් කරන ලද පුහුණු වැඩ සටහන්
  1. අනිවාර්ය වැඩ සටහන්
  1. කළමනාකරණ උපදේශන සේවා
  2. පුහුණු උපදේශන සේවා
  3. විශේෂ වැඩමුළු සහ සම්මන්ත්‍රණ