හැඳින්වීම

පුහුණු සහ අධ්‍යයන කටයුතු අංශයේ මූලික කාර්යය වන්නේ උසස් තත්ත්වයේ රාජ්‍ය සේවයක් ජාතිය වෙත සැලසීම සඳහා රාජ්‍ය කළමනාකරණ සේවයේ නියුතු සියලුම ශ්‍රේණි වල නිලධාරීන් වෙත ඔවුන්ගේ දැනුම සහ කුසලතා සංවර්ධනය කිරීමයි. එහි පුහුණු කටයුතු වලට අමතරව, රාජ්‍ය සේවයේ කාර්යක්ෂමතාව ඉහළ නැංවීමේ අරමුණින්  ව්‍යාපෘති අංශය මගින් පුහුණු සහ කළමනාකරණ උපදේශන සේවාවන් ද සැපයෙනු ලැබේ.

ශ්‍රී ලංකා සංවර්ධන පරිපාලන ආයතනය (SLIDA) වසර 50කට අධික කාලයක් මුළුල්ලේ ශ්‍රී ලංකාවේ සංවර්ධනයට සහ රාජ්‍ය සේවයේ මානව සම්පත හැකියාවන් ගෙන් සන්නද්ධ කිරීමට කාර්යක්ෂම සහ ඵලදායී අයුරින් දායක වෙමින් එහි වගකීම් ඉටු කරමින් සිටියි.