සේවා කාලය

පුස්තකාලය  ඉරිදා දින සහ රජයේ නිවාඩු දින හැර අනෙකුත් සෑම දිනක ම පෙ.ව. 8.00 සිට ප.ව. 6.00 දක්වා විවෘත ව පවතී.