පොත් බැහැර දීමේ පටිපාටිය

පොත් බැහැර දෙනු ලබන්නේ සති 2ක කාලයක ට යි. පරිශීලන එකතුව, අත් පත්‍රිකා ගොනු, දුර්ලභ පොත් සහ මුද්‍රණය නොකළ පොත් එකතුව බැහැර දෙනු නො ලැබේ. සඟරා , දින 07ක කාලයක් සඳහා බැහැර දෙනු ලබන නමුත් නවතම ප්‍රකාශනය ප්‍රදර්ශන මාසය තුළ බැහැර දෙනු නො ලැබේ.

සියලුම බැහැර දුන් ග්‍රන්ථ සහ ප්‍රකාශන අදාල දින හෝ ඊට පෙර නැවත භාර දිය යුතුයි. බැහැර දීමේ දිගු අවශ්‍ය අවස්ථා වල දී අදාල පොත/ සඟරාව පුස්තකාලය ට රැගෙන විත් බැහැර දීමේ කාලය දිගු කර ගත යුතු වේ.