පුස්තකාලයෙන් සැලසෙන සේවා

  • පොත් බැහැර දීම
  • පර්යේෂණ ග්‍රන්ථ එකතුවක් පවත්වාගෙන යාම
  • වෙනත් පුස්තකාල අතර කෙරෙන පොත් බැහැර දීම්
  • ඡායා පිටපත් ලබා දීම
  • පුස්තකාලය තුළ අන්තර්ජාල පහසුකම්
  • පුවත්පත් එකතුව
  • විශේෂ මාධ්‍ය ප්‍රකාශන එකතුව
  • ස්වයංක්‍රීය සූචිය
  • පරිශීලන පහසුකම්