පුස්තකාලය සතු දෑ

ග්‍රන්ථ එකතුවෙහි ප්‍රධාන කොටස වෙළුම් 25500කින් සමන්විතයි. අලුත්ම ප්‍රකාශිත ග්‍රන්ථ එක් මාසයක කාලය තුළ ප්‍රදර්ශනය කරනු ලැබේ. දැනට සඟරා වර්ග 60ක් පමණ පුස්තකාලයෙන් සපයා ගත හැකියි. නවතම සඟරා සෑම විට ම ප්‍රදර්ශනය සඳහා තබා ඇති අතර, පැරණි සඟරා සියල්ල වර්ගීකරණය කර ලේඛනාගාර ගත කර තිබේ.

ප්‍රධාන එකතුව

ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සංවර්ධන ආයතනයේ (SLIDA) පුස්තකාලය සමාන්‍ය ග්‍රන්ථ 25500ක පමණ එකතුවකින් සමන්විතයි. පශ්චාත් උපාධී පාඨමාලාවන් සඳහා පරිශීලනය කළ හැකි වන  පරිදි රාජ්‍ය පරිපාලනය, ආර්ථික විශ්ලේෂණය, මූල්‍ය සහ ගිණුම්, වෙළෙඳ ක්‍රම  සහ පර්යේෂණ ක්‍රමෝපායයන් යන විෂයයන් යටතේ ග්‍රන්ථ මූලාශ්‍ර පුස්තකාලයෙන් ලබා ගත හැකිය. මෙම ග්‍රන්ථ බැහැර දීමේ පහසුකම් සහිතයි.

පරිශීලන එකතුව

මෙහි ඇති පරිශීලන සහ විහේෂ පරිශීලන ග්‍රන්ථ එකතුව, දුර්ලභ පොත්, පොත් පිළිබඳ තොරතුරු, ශබ්ද කෝෂ, අත්පොත්, චරිතාපදාන මූලාශ්‍ර, සූචි, භූ විද්‍යාත්මක මූලාශ්‍ර, රාජ්‍ය ප්‍රකාශන, පුවත් පත්, ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සංවර්ධන ආයතනය (SLIDA) විසින් ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද උපදේශන වාර්තා, උපාධි නිබන්ධන, ප්‍රතිපත්ති පත්‍රිකා සහ සංයුක්ත තැටි වලින් සමන්විත වේ.

ස්වයංක්‍රීය සූචිය

පුස්තකාලයේ ග්‍රන්ථ නාමාවලිය පරිශීලනය කිරීමේ හැකියාව සාමාජිකයින් සඳහා අන්තර් ජාලය ඔස්සේ විවෘත කර ඇත.