සාමාජිකත්වය

පුස්තකාලය පරිහරණය කරන ප්‍රධාන පිරිස වන්නේ ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සංවර්ධන ආයතනයේ (SLIDA) පශ්චාත් උපාධි පාඨමාලා සහ සේවාරම්භක පුහුණු පාඨමාලා සඳහා සහභාගී වන රාජ්‍ය සේවකයින් වේ. පර්යේෂණ සහ වෘත්තීයමය අවශ්‍යතා සඳහා පුස්තකාලය පරිහරණය කිරීම දිරිගන්වනු ලැබේ.

බාහිර පර්යේෂකයින්, වෘත්තිකයින් සහ ආයතන සඳහා ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සංවර්ධන ආයතනයේ (SLIDA) සාමාන්‍යාධිකාරිතුමාගේ අනුමැතියට යටත් ව විශේෂ සාමාජිකයින් ලෙස ලියාපදිංචි විය හැකියි.