හැඳින්වීම

ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සංවර්ධන ආයතනයේ (SLIDA) පුස්තකාලය සතුව නවතම සහ විශ්වාසදායක ග්‍රන්ථ එකතුවක් පවතී. විශේෂයෙන් ම රාජ්‍ය පරිපාලනය, කළමනාකරණය, මූල්‍ය කළමනාකරණය, ගිණුම්කරණය, පාරිසරික අධ්‍යයන ආදී ක්ෂේත්‍රයන් හි ප්‍රකාශිත ග්‍රන්ථ මෙහි දී පරිශීලනය කළ හැකිය. ඊට අමතර ව දේශීය සහ විදේශීය සඟරා ආදිය ද පාඨමාලාවන් ට සහභාගීවන්නන් ට සහ සාමාජිකයින් ට භාවිතා කළ හැකි ය.

පොත් බැහැර දීම් සහ පරිශීලන අංශය  ඉරිදා දින සහ රජයේ නිවාඩු දින හැර අනෙකුත් සෑම දිනක ම පෙ.ව. 07.30 සිට ප.ව. 07.30 දක්වා විවෘත ව පවතී. පොත් පරිශීලනය කරන්නන්ගේ පහසුව සඳහා කාඩ් පත් සූචිය මෙන්ම ඉලෙක්ට්‍රොනික සූචිය ද භාවිතා කළ හැකියි. ඉල්ලීමක් ඇතොත්, අවශ්‍ය අවස්ථාවන් හි දී තවත් පුස්තකාලයක ට වුව ද පොත් බැහැර දීම සිදු කරනු ලැබේ.