தொடர்புகொள்க

refresh   captcha_code
* Enter the code shown in the image.

அஞ்சல் - இலங்கை அபிவிருத்தி நிர்வாக நிறுவனம்

 28/இல 28/10, மலலசேகர மாவத்தை, கொழும்பு 07.
 +94-11-5980200
 +94-11-2584406
 mail@slida.lk

பதிவாளர் நாயகம்

 +94-11-5980202
 +94-11-5980202
 dg@slida.lk

தகவல் தொழில்நுட்ப

 +94-11-5980229
 +94-11-5898506
 itd@slida.lk

கேந்திரம்

 +94-11-5980261
 +94-11-5898504
 english@slida.lk

ஆங்கில கற்கை நெறிகள்

 +94-11-5980264
 +94-11-5898500