අප අමතන්න

refresh   captcha_code
* Enter the code shown in the image.

ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සංවර්ධන ආයතනය

 අංක 28/10, මලලසේකර මාවත, කොළඹ 07
 +94-11-5980200
 +94-11-2584406
 mail@slida.lk

අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්

 +94-11-5980202
 +94-11-5980202
 dg@slida.lk

තොරතුරු තාක්ෂණ මධ්‍යස්ථානය

 +94-11-5980229
 +94-11-5898506
 itd@slida.lk

ඉංග්‍රීසි පාඨමාලා

 +94-11-5980261
 +94-11-5898504
 english@slida.lk

පාඨමාලා පුවත්

 +94-11-5980264
 +94-11-5898500